BZP_PublicWebService


Obsługiwane są poniższe operacje. Aby uzyskać definicje formalne, przejrzyj opis usługi.


Ta usługa sieci Web używa obszaru http://tempuri.org/ jako domyślnego obszaru nazw.

Zalecenie: przed opublikowaniem tej usługi XML sieci Web zmień domyślny obszar nazw.

Każda usługa XML sieci Web musi mieć unikatowy obszar nazw, aby aplikacje klienckie odróżniały ją od innych usług w sieci Web. Dla usług XML sieci Web, które są opracowywane, jest dostępny obszar http://tempuri.org/, ale opublikowane usługi XML sieci Web powinny korzystać z bardziej trwałego obszaru nazw.

Usługa XML sieci Web powinna być identyfikowana przez obszar nazw kontrolowany przez użytkownika. Na przykład jako część obszaru nazw może służyć nazwa domeny internetowej firmy. Mimo że wiele obszarów nazw usług XML sieci Web przypomina adresy URL, nie muszą one wskazywać rzeczywistych zasobów w sieci Web. (Obszary nazw usług XML sieci Web są identyfikatorami URI).

Domyślny obszar nazw dla usług XML sieci Web tworzonych przy użyciu architektury ASP.NET można zmienić za pomocą właściwości Namespace atrybutu WebService. WebService jest atrybutem stosowanym do klasy zawierającej metody usług XML sieci Web. Poniżej podano przykładowy kod ustawiający obszar nazw jako „http://microsoft.com/webservices/”:

C#

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // implementacja
}

Visual Basic

<WebService(Namespace:="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' implementacja
End Class

C++

[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public ref class MyWebService {
    // implementacja
};

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat obszarów nazw XML, zobacz zalecenia konsorcjum W3C w dokumencie Namespaces in XML.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat języka WSDL, zobacz dokument WSDL Specification.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat identyfikatorów URI, zobacz dokument RFC 2396.